mirosława kareta

O MIŁOŚCI, MAŁŻEŃSTWACH I TRUDNYCH SPRAWACH POLSKO-NIEMIECKICH

Z końcem lutego ukazała się w księgarniach opowieść historyczno-literacka Piotra Roguskiego (Nie) poszła za Niemca. Jak podaje autor – profesor historii literatury na uczelniach w Polsce i Niemczech oraz poeta – pomysł na książkę zrodził się podczas seminarium, które prowadził w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Kolonii. „Najliczniej na zajęcia meldowali się wówczas przedstawiciele pokolenia studentów, których rodzice przybyli z Polski do Niemiec w latach osiemdziesiątych XX wieku. Ci młodzi ludzie byli dwujęzyczni i w pewnym stopniu dwukulturowi. Pozostali uczestnicy były to osoby dość przypadkowe, nie zawsze studenci. Najczęściej Niemcy (Niemki) pragnący dowiedzieć się czegoś więcej o języku i literaturze aktualnej dziewczyny (chłopaka), czy już żony (męża) o polskich korzeniach. Słowem, grupy mieszane, jak bohaterowie tej opowieści”.

Opowieść – dzieło o objętości blisko pięciuset stron – to fascynująca wędrówka przez stulecia polsko-niemieckiej historii, zmieniających się relacji, temperatury uczuć i wzajemnego nastawienia, opowiedziana w najciekawszy sposób, a mianowicie przez pryzmat literatury. Mam nadzieję, że nie zepsuję nikomu przyjemności lektury – którą serdecznie polecam – dzieląc się tutaj kilkoma swoimi uwagami.

Na okładce wykorzystano rycinę z książki A. Liepe Die Spinne. Roman aus der Ostmark (1902).

Przedstawia piękną i podstępną Polkę, wabiącą w pajęcze sieci niewinnego pruskiego Amorka.

Zacznę od tematu dla mnie najtrudniejszego, któremu jednak poświęcił autor dużo miejsca, a mianowicie problemu walki narodowościowej, rozpoczętej w połowie XIX wieku, a zakończonej dopiero literaturą rozliczeniową po II wojnie światowej. Nie znałam wielu omówionych przez profesora Roguskiego niemieckich pozycji, ale czuję się usprawiedliwiona, gdyż przeciętny czytelnik nie ma nawet szans ich poznać (i oby tak zostało!). Wydane zostały dziesiątki lat temu, po niemiecku, nie były od tamtej pory wznawiane, a tym bardziej tłumaczone na polski. Na szczęście nie cieszą się też zainteresowaniem, porastając kurzem w bibliotekach.

Ale nie było tak w roku 1855, kiedy to ukazała się powieść Gustava Freytaga Soll und haben, zaliczana do arcydzieł literatury niemieckiej. Prócz wątków antysemickich, autor zawarł w niej także wyjątkowo negatywny obraz naszego kraju i zamieszkujących go ludzi. Niestety, znalazł wielu naśladowców i od tej pory, w miejsce dominującego jeszcze w latach trzydziestych XIX wieku wizerunku rycerskiego Polaka i pięknej Polki, pojawiły się w niemieckiej literaturze niezwykle negatywne w swej wymowie obrazy rozpasanej i rozpitej polskiej szlachty, zbydlęciałego chłopstwa, wszechogarniającego brudu i bylejakości (określanej potem mianem Polnische Wirtschaft), złych dróg i smutnych krajobrazów oraz przebiegłych choć ponętnych Polek, wabiących poczciwych i naiwnych Niemców w związki małżeńskie tylko po to, by ich wynarodowić i skłonić ku katolicyzmowi.

Tu mała dygresja – podobno sam kanclerz Bismarck stwierdzał: „W pełni podzielam podziw dla polskich dam, jednak chciałbym, aby miały one możliwie jak najmniejszy udział w rządzeniu państwem pruskim”. A tak niewiele brakowało...! W jednym ze szkiców (Nie) poszła za Niemca możemy przeczytać o młodzieńczej miłości Elizy Radziwiłłówny i drugiego w sukcesji do tronu syna króla Fryderyka Wilhelma III oraz o literackich echach tego romansu. Możliwość ich małżeństwa była całkiem poważnie rozważana na pruskim dworze, próbowano nawet obejść „nierówność urodzenia” drogą adopcji Elizy przez cara Rosji Aleksandra I. Ostatecznie jednak szalę przeważyło zaangażowanie Radziwiłłów po stronie Napoleona i rozkazem ojca królewicz został zmuszony do zakończenia związku. Eliza zmarła na suchoty w kilka lat później, on zaś przeżył ją o pół wieku, umierając w roku 1888 jako cesarz zjednoczonych Niemiec, Wilhelm I.

Wróćmy jednak do tematu polsko-niemieckich zmagań w literaturze, których pokłosiem były późniejsze zmagania o „czystość rasy” i tragiczne losy wielu par w okresie panowania Hitlera. Dotychczas były mi znane utwory polskich twórców, którzy pod wodzą Józefa Ignacego Kraszewskiego, Marii Konopnickiej i Henryka Sienkiewicza dawali piórem odpór niemieckim atakom (choć, jak słusznie zauważa Piotr Roguski, w rodzimej literaturze tego okresu znajdujemy niestety aż nadto potwierdzeń dla opisywanych chociażby przez Freytaga zjawisk). Teraz miałam okazję zapoznać się z treściami, które przez długie dziesięciolecia – aż po lata powstań śląskich, kiedy to "polskie bandy" gwałtem i podstępem próbowały odebrać Niemcom ich małą ojczyznę – kształtowały w wyobraźni naszych zachodnich sąsiadów negatywny obraz Polaków. Są to dzieła różnych lotów i niejednokrotnie profesor Roguski zastrzega, że wspomina o nich tylko „z kronikarskiego obowiązku”. Nie jest to jednak przyjemna lektura i coś przykrego po niej pozostaje, jakiś osad w sercu. Nawet jeśli ma się na względzie przytoczone na końcu książki uwagi Erharda Brödnera, określającego się mianem „przyjaciela Polaków”, który m.in. stwierdza:

„Czas wzmożonej germanizacji i pogarda nazistowskiej ideologii pozostawiły w Polakach głębokie i trudne do zaleczenia rany. Całkiem odmiennie wyglądała ta kwestia ze strony niemieckiej. Tu nie koncentrowano się na >>jednym wrogu<<. Istniała co prawda prusko-polska >>walka duchów<<, chyba najbardziej znacząca walka (Kulturkampf) w Niemczech, ale nie jedyna. Podobne, jeśli nie tak jaskrawe i w mniejszym wymiarze, prowadzono z Duńczykami, Czechami, Słowianami bałkańskimi, Włochami, Francuzami itd. Na boku trzeba dodać, że również żyjący poza Rzeszą Niemcy poddawani byli represjom, jak chociażby w węgierskiej części monarchii habsburskiej. Problem represji wobec mniejszości narodowych trzeba widzieć w kontekście historyczno-geograficznym”.

Największym – choć nie jedynym – odkryciem, wyniesionym z tej trudnej lektury, było dla mnie zrozumienie, że na pewnym etapie dziejów, a konkretnie w drugiej połowie dziewiętnastego wieku, żywioł polski zaczął być odbierany przez Niemców jako realne zagrożenie. Działania germanizacyjne, które wówczas podjęto na wielką skalę i które przeszły do historii pod nazwą Kulturkampfu, były nie tylko sposobem na reformę państwa, ale też odpowiedzią na postępujące powoli, na najniższym i najbardziej intymnym poziomie relacji międzyludzkich, łączenie się obu nacji przy zachowaniu odrębności i pełnoprawności polskiego języka, obyczajów oraz wyznania katolickiego. Temu postanowiono za wszelką cenę przeciwdziałać, zaprzęgając w tę walkę nie tylko aparat państwowy, ale i różnego kalibru pióra.

Pewną satysfakcję dają przytoczone przez Piotra Roguskiego świadectwa, iż efektem tej walki była niezwykła mobilizacja polskiego społeczeństwa, Bilansu dokonuje choćby Emil Stumpfe w publikacji Sprawa polska i Komisja Kolonizacyjna. Opis kolonizacji państwowej w Poznaniu-Prusach Zachodnich wraz z uwagami krytycznymi o jej sukcesach (1902), stwierdzając z goryczą: „Jeśli chcemy z sukcesem germanizować, musimy uczyć się od Polaków”, zaś prześmiewczo w roku 1926 ujmuje to zjawisko Stanisław Przybyszewski: „A może by to sprusaczenie Poznańskiego już daleko rychlej nastąpiło, gdyby go nie powstrzymał mąż dla nas iście opatrznościowy Bismarck! W chwili zupełnego zgnuśnienia i sennego letargu, w jakim lud polski w Poznańskiem spoczywał (...) jął go smagać, by go na nogi zerwać, by mu przypomnieć, iż winien być czymś, co na nazwę naród zasługuje”.

Gdy już napisałam o tym, co wstrząsnęło mną najbardziej (prócz tego, że w rozdziale Od nienawiści do miłości znalazło się wspomnienie o mojej powieści Pokochałam wroga ;-) mogę wrócić do zarania dziejów. Tak też rozpoczął swą opowieść profesor Roguski – od legendarnej Wandy. We wstępie autor stwierdza: „Niektóre młode Polki, zwłaszcza urodzone już w Niemczech, często o niej nie słyszały lub >>unieważniały<< jej przesłanie, uchylając się od odpowiedzi na pytanie o własne pochodzenie i związane z tym faktem powinności”. Przypomnijmy więc, że wedle wymyślonej przez Kadłubka legendy, polska księżniczka mocą samej swojej urody i majestatu odparła od granic armię „tyrana lemańskiego”, jego samego doprowadziła do samobójstwa, sama zaś „ponieważ nie chciała nikogo poślubić, a nawet dziewictwo stawiała wyżej od małżeństwa, bez następcy zeszła ze świata”. Zakończenie to zmienił w 2 poł. XIII wieku autor Kroniki wielkopolskiej, który stwierdził, iż „Wanda zaś, uzyskawszy od Alemanów porękę wierności i hołd, powróciła do kraju i za tyle chwały, za takie zwycięstwo złożyła bogom w ofierze samą siebie skacząc z własnej woli do rzeki Wisły; schodząc do krainy zmarłych spłaciła dług ludzkiej natury”.

Oczywiście tak wyrazista postać stała się inspiracją dla wielu późniejszych twórców – Klemensa Janickiego, Jana Kochanowskiego, ale także... Zachariasa Wernera, niemieckiego romantyka, który w roku 1810 opublikował tragedię w pięciu aktach Wanda, Königin der Sarmaten. Tutaj po raz pierwszy pomiędzy polską księżniczką a niemieckim księciem nawiązuje się miłosna intryga, oczywiście zakończona nieszczęśliwie (podwójne samobójstwo), lecz bardzo poruszająca wyobraźnię. Do tego stopnia, że „z pomysłowości dramaturgicznej i ideowej” Wernera „hojnie korzystał” polski pisarz klasycystyczny Franciszek Wężyk, twórca aż dwóch poświęconych tej historii utworów: Dumy o Wandzie oraz tragedii Wanda. Zainteresowanie Wężyka jest w miarę zrozumiałe. Pytanie, co skłoniło do zajęcia się tym tematem Zachariasa Wernera? Czy miał na to jakikolwiek wpływ fakt, że jego trzecią żoną była osiemnastoletnia Polka?

Bohaterska Wanda inspirowała także Zygmunta Krasińskiego oraz Cypriana Kamila Norwida, a wymowa tego toposu nasilała się w chwilach zagrożenia polskości. Jak jednak ze zdumieniem konkluduje Piotr Roguski, na przełomie XX i XXI wieku przekaz legendy, w której Polka zawsze mówiła Niemcowi „nie”, nie tylko utracił moc sprawczą, ale zamienił się w swoje przeciwieństwo. Imię księżniczki służyć zaczęło jako szyld reklamowy polskich biur matrymonialnych w Niemczech. „Właściwie tytuł opowieści powinien brzmieć Od Wandy, co nie chciała Niemca, do Wandy, która go zechciała” – stwierdza profesor, poświęcając jeden z podrozdziałów opartej na faktach powieści „o losach Polek, które za wszelką cenę chcą wyjechać z biednej ojczyzny, decydując się na emigrację poprzez małżeństwo z Niemcem”. Omawia też liczne współczesne pozycje, niektóre autobiograficzne, napisane przez kobiety żyjące często w związkach bez miłości, płacące wielką cenę za podniesienie standardu życia, realizujące cel, który lapidarnie ujęła jedna z autorek: „Postanowiłam wyjść za mąż z wyrachowania za obcokrajowca, i to dewizowego”. Pojawiają się też, choć znacznie rzadziej, pozycje, których autorami są mężczyźni – zarówno Polacy, jak i Niemcy, z noblistą Günterem Grassem na czele. Ze wszystkich, zarówno tych autobiograficznych, jak i czysto literackich, płynie bardzo jasne przesłanie: małżeństwo polsko-niemieckie jest związkiem niezwykle trudnym i delikatnym, wymagającym wielu ofiar i ogromnych rezerw dobrej woli. Ale choć należy ono do „grupy o podwyższonym stopniu ryzyka”, ma szanse na osiągnięcie szczęścia. Ilustruje to prawdziwa historia śląskiej pary Stanika (Stanisława) Cyronia oraz jego żony Marie, opowiedziana w filmie dokumentalnym Wojciecha Sarnowicza i Michała Smolorza Droga do nieba Stanika Cyronia (1994).

„Stanik pracował w hucie, Marie zajmowała się domem i dziećmi. Wbrew przeciwnościom burzliwych czasów dożyli sędziwych lat w rodzinnej komitywie. Tu była ich mała ojczyzna i choć mówili różnymi językami, każdy był jak własny (...) Wśród rodzinnych pamiątek zachowały się dwa modlitewniki, dwie książeczki do nabożeństwa z których Stanik i Marie modlili się do katolickiego Boga. Niby wspólnego, ale przecież człowiek modli się najżarliwiej we własnym języku. Wtedy znika rozdźwięk między słowem a myślą. Podniszczone, posklejane i poślinione od użycia, obie autorstwa ks. Ludwika Skowronka. Wersja polska nosiła tytuł Droga do nieba. Książka parafialna do nabożeństwa dla katolików każdego stanu i wieku, wydana w Raciborzu w wydawnictwie dzieł katolickich Reinharda Meyera (...) Druga w niemieckiej wersji: Weg zum Himmel, wydana w tym samym wydawnictwie (...) Końcowy komentarz Smolorza: >>Dwie drogi do nieba symbolizują wszystko to, co wiedzą tylko Ślązacy, jak można żyć w symbiozie<<”.

Inną parą, której udało się przezwyciężyć stereotypy, a nawet zbudować coś wyjątkowego, są Aleksander i Aleksandra, literaccy bohaterowie powieści Wróżby kumaka Güntera Grassa. Komentarz Piotra Roguskiego w podrozdziale poświęconym temu utworowi jest również znamienny:

„Tylko idealiści po obu stronach, ludzie ze szlachetną wizją naprawy zła mogą zaprojektować drogę porozumienia. Ale i tak wezmą ją w posiadanie inni. Dla idealistów nie pozostaje zbyt wiele przestrzeni, zwykle usuwają się sami lub są usuwani w cień. Wybierają dystans, samotność, odludzie”.

Oby tych idealistów było jak najwięcej i oby nie odchodzili tak szybko! Wydaje się, że ta myśl przyświecała autorowi historyczno-literackich szkiców, który w małżeństwach mieszanych chciałby widzieć zaczyn przyszłego pokojowego i pełnego szacunku współistnienia obu nacji. Warunkiem tego współistnienia jest jednak równouprawnienie obu stron.

„Gdzieś w okolicach roku 2005 w samolocie na trasie Kolonia-Warszawa, a równie dobrze mogło to być gdzie indziej, spotkałem małżeństwo polsko-niemieckie z kilkuletnim synkiem Maksem (Max). Papa – wysoki, szczupły Niemiec, powyżej trzydziestki, ona – średniego wzrostu, ładna blondynka, Polka. Chłopiec (Junge) kręcił się, zwyczajem dzieci, ciekaw wszystkiego i wszystkich. Gdy zbytnio oddalał się, ojciec przywoływał go i pouczał po niemiecku, swoje dodawała mama, ale po polsku. Nie było wątpliwości, że cała trójka zna obydwa języki. Powaga mieszała się z żartem, chłopiec z równą łatwością i swobodą zmieniał kody językowe. Był dobrze przygotowany na spotkanie z polską babcią i dziadkiem, do których miał takie samo prawo, jak oni do niego. To samo prawo obowiązywało, przypuszczam, w drugą stronę”.

Wspomnienie to kończy profesor niezbyt optymistyczną, podszytą smutkiem refleksją:

„Stanik i Marie doświadczyli w swoim długim życiu wielu trudnych, wręcz dramatycznych momentów związanych z ich pochodzeniem i mową. Na małego Maksa czekały też niełatwe chwile, choć czasów nie da się porównać. Demony wrogości, złych nastawień, uprzedzeń i przesądów nie zaniechały niecnych zamiarów oraz praktyk”.

Chciałabym, aby nie była to prawda...

M.K.

Ostatnio dodane


Od nienawiści do miłości - dlaczego powstała książka

Added on 24/01/2016

Podczas jednego z moich pierwszych wyjazdów do Niemiec, pod koniec lat 90., zdarzyło mi się wysłuchać niesamowitej historii. Przypadkowy towarzysz podróży, pięćdziesięciolatek pochodzący ze Śląska, zwierzył mi się, że jest dzieckiem Polki i Niemca, który krótko po wojnie wyemigrował na Zachód. Aby zabić nudę długich godzin spędzanych w pociągu, opowiedział mi szczegóły tej historii. Do dziś bardzo dobrze je pamiętam...

***

Jedną z konsekwencji II wojny światowej były tysiące dzieci poczętych przez okupantów. Jeśli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią, w odróżnieniu od Zachodu nie doczekała się dotychczas badań nad tym zjawiskiem. W Polsce dokładna liczba takich dzieci nie jest znana i grupa ta pozostaje niedostępna dla badaczy. Przedstawiciele tej grupy są już w podeszłym wieku i należy do nich dotrzeć jak najszybciej.

Historyk Jakub Gałęziowski poszukuje osób urodzonych w czasie II wojny światowej oraz tuż po jej zakończeniu, których ojcami są okupanci (zarówno Niemcy jak i Rosjanie). Osoby, które zechciałyby opowiedzieć o swoich losach, a także zainteresowane tematem proszone są o kontakt bezpośrednio z realizatorem badań, Jakubem Gałęziowskim: e-mail: jakub.galeziowski@gmail.com; tel. +48 573 096 115

Pozyskane relacje obok materiałów archiwalnych stanowić będą bazę źródłową do analizy doświadczeń polskich dzieci okupantów oraz ich miejsca w społeczeństwie i w państwie. Aby zachować najwyższe standardy etyczne, a także zapewnić rozmówcom komfort i ochronę prywatności, wszystkie wywiady będą zanonimizowane.

Jakub Gałęziowski jest doktorantem na uniwersytetach w Augsburgu i w Warszawie, członkiem Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej i współpracownikiem Ośrodka KARTA.

Strona internetowa projektu: www.chibow.org


"Droga"

Added on 30/04/2015

W ciepły majowy wieczór – nie byle jaki, ale w samego trzeciego maja – Maria siedziała przed telewizorem z wyłączonym dźwiękiem i upijała się na smutno. Okazja była podwójna – dzień uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji oraz jej własne urodziny. Za oknem wyludnione miasto układało się do snu, w sąsiednim pokoju mama słuchała Sonaty Księżycowej, a Maria nalewała sobie drugi kieliszek białego wina i zagryzała oliwką z migdałem.

Był jeden szczególny powód, dla którego Maria w tym roku nie była w stanie na trzeźwo przeżyć swojej rocznicy. Wiedziała, że to nie są zwykłe urodziny. Miała przekroczyć jakąś ważną granicę. Czuła, że coś się wydarzy.

Trzydzieści lat temu, gdy dopiero wchodziła w życie – młoda, piękna i kochana – ktoś ze znajomych, dawno już zapomniała kto, zaprosił ją na przyjęcie u Gizeli Winiarskiej. Owiana legendą krakowska „widząca” wzięła ją za rękę i trzymała przez chwilę, potem – kręcąc głową – obejrzała wnętrze jej lewej dłoni.

– O – mruknęła do siebie, jakby nieco zaskoczona. – Rozdwojona linia życia.

To powiedziawszy zostawiła Marię i popadła w zamyślenie, popijając jakieś ziółka z porcelanowej filiżanki. Wydawało się, że nic więcej nie powie, po długim czasie jednak, gdy Maria – nie mogąc się pozbyć dziwnego drżenia w sercu – już zbierała się do wyjścia, Gizela dokończyła swoją wróżbę.

– Wszystko będzie dobrze, dziecko, nic się nie bój – powiedziała jej na pożegnanie. – Zostałaś obdarowana jak mało kto, więc ciesz się tym i żyj! Dopiero gdy skończysz pięćdziesiątkę, staniesz na rozdrożu… Dwie drogi przed tobą, a linia życia przecież jedna… Czeka cię wielka zmiana. Wielka.


"Kwiaty koniczyny"

Added on 09/03/2015

Tego dnia, gdy Joanna miała stracić wiarę w ludzi, szacunek do siebie oraz złudzenia co do tego, kim jest i ile może, nic nie zwiastowało katastrofy. Wręcz przeciwnie, po raz pierwszy od bardzo dawna zaświeciło słońce. Po długiej, bezśnieżnej i ponurej zimie, te delikatne wiosenne promienie niosły jakąś pierwotną, niczym nieuzasadnioną radość.
Szła do pracy wolno, noga za nogą, wsłuchana w ptasie trele w łysych jeszcze gałęziach drzew i krzewów. Nie myślała o niczym, chłonęła tylko całą sobą ożywcze ciepło słońca. Za chwilę miała się zamknąć na kilka godzin w grubych murach i poświęcić temu, co robiła z pasją już od czasów studenckich – zasiąść przed mikrofonem. Joanna Packa, jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów Radia Tłok, wielokrotnie nagradzana autorka audycji i reportaży, w niepowtarzalnym stylu prowadząca od lat Przedpołudnie w Tłoku.
Nie podejrzewała, że ten dzień, tak pięknie rozpoczęty, zachowa w pamięci jako jeden z najgorszych w życiu. A może inaczej – jeden z najważniejszych?
Zaczęło się od głupiej literówki.
„Banki rezerwują sobie prawo do badania odchodów kredytobiorców”.
Nie od razu się zorientowała, że to powiedziała. Przecież mózg odczytuje całe wyrazy, literówki nie mają znaczenia. Piętnaście lat doświadczenia, niezliczona ilość przeczytanych serwisów. A jednak… Dopiero czerwona ze śmiechu twarz Jurka, jego załzawione oczy i wyszczerzone zęby za dźwiękoszczelną szybą uświadomiły jej, że to się wydarzyło naprawdę...